Quý khách có những thắc mắc về những sản phẩm hay dịch vụ của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết bằng cách gửi câu hỏi cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và trả lời đến quý khách.
HỎI

Hiện có nhiều người đang băn khoăn về thuế suất, người chuyển nhượng hợp đồng góp vốn sẽ được quyền lựa chọn giữa thuế suất 25% hoặc 2% hay buộc phải theo thuế suất 25%? Trong trường hợp tôi chuyển nhượng một hợp đồng góp vốn kèm quyền mua căn hộ cho người khác, tôi sẽ phải chịu thu nhập chịu thuế là chênh lệch giá bán của tôi hiện nay với giá gốc của công ty bán ra cho người đầu tiên? Những người sang tay hợp đồng này trước tôi đã có lợi nhuận có bị truy thu thuế? Cơ quan thuế truy thu như thế nào và có khấu trừ cho tôi hay không?

gửi ngày 09/11/2009 bởi Bảo Uyên - TP HCM (Email: uyenthuong13@gmail.com)
ĐÁP

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn 3929/BTC-TCT ngày 24-9-2009 thì cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng hợp đồng góp vốn để được hưởng quyền mua nền và căn hộ phải nộp thuế TNCN như sau:

1. Đối với các trường hợp có đủ điều kiện xác định được thu nhập chịu thuế TNCN thì áp dụng thuế suất 25% tính trên thu nhập chịu thuế, việc xác định thu nhập chịu thuế thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 3, Mục II, Phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30-9-2008 của Bộ Tài chính.

Thuế TNCN được tính theo công thức sau:        

+ Thuế TNCN phải nộp = (Giá chuyển nhượng - Giá vốn và các chi phí liên quan đến hợp đồng chuyển nhượng) x Thuế suất 25%

Trong đó:

- Giá chuyển nhượng: là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng cho người mua mới phần vốn và quyền mua nền, căn hộ.

- Giá vốn và các chi phí liên quan đến hợp đồng chuyển nhượng: là giá ghi trên hợp đồng góp vốn để hưởng quyền mua nhà, mua căn hộ đã ký với tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản, cộng với các chi liên quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng (nếu có phát sinh và có hóa đơn, chứng từ hợp pháp).

Giá vốn và chi phí liên quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng cụ thể đối với một số trường hợp được xác định như sau:

a. Đối với những cá nhân có hợp đồng vay vốn của các tổ chức tín dụng để mua căn hộ, mua nền nhà, thực tế dùng tiền vay để góp vốn hoặc nộp tiền mua nhà; có chứng từ trả lãi tiền vay phù hợp với hợp đồng vay của các tổ chức tín dụng để mua căn hộ, mua nền nhà thì khi xác định thu nhập chịu thuế, khoản trả lãi tiền vay tương ứng với phần vốn thực tế đã góp cũng được xác định là chi phí hợp lý theo lãi vay thực tế.

b. Đối với các trường hợp mới chỉ góp một phần vốn (chưa nộp đủ số tiền theo hợp đồng) thì giá vốn của hợp đồng chuyển nhượng được xác định như sau: Giá vốn của hợp đồng chuyển nhượng = Tổng số vốn phải góp theo hợp đồng - Phần vốn góp còn thiếu (chưa nộp).

2. Các trường hợp không đủ điều kiện để áp dụng thuế suất 25% nêu trên thì áp dụng thuế suất 2% tính trên giá chuyển nhượng, cụ thể:

- Trường hợp giá chuyển nhượng hợp đồng, vốn góp, nền, chuyển nhượng hợp đồng mua căn hộ không xác định được giá thực tế hoặc giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chuyển nhượng, cơ quan thuế phải ấn định giá chuyển nhượng.

- Trường hợp hợp đồng gốc đã được chuyển nhượng qua nhiều chủ và đã làm thủ tục chuyển nhượng hợp đồng với tổ chức cá nhân xây dựng nhà trước ngày 26-9-2009 nhưng không xác định được giá vốn của người nộp thuế đứng tên trên hợp đồng khi chuyển nhượng sau này, hoặc có xác định được giá vốn và chi phí liên quan nhưng giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng, cơ quan thuế phải ấn định giá chuyển nhượng. Việc ấn định giá chuyển nhượng thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 3 mục II phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Trường hợp của bạn chuyển nhượng hợp đồng góp vốn quyền mua nền, căn hộ mà hợp đồng gốc đã được chuyển nhượng qua nhiều chủ và đã làm thủ tục chuyển nhượng hợp đồng với tổ chức cá nhân xây dựng nhà trước ngày 26-9-2009 nhưng không xác định được giá vốn của của hợp đồng khi bạn chuyển nhượng sau này thì cơ quan thuế tính thuế TNCN 2% trên giá chuyển nhượng theo hợp đồng, không khấu trừ giá vốn và tính thuế theo thuế suất 25%.

  CÁC CÂU HỎI KHÁC:
[ Trở lại ]   [ Xem tất cả ]