Mặt bằng điển hình của khu nhà liên kế vườn 5m x 18m

Mặt bằng tầng 1 mẫu nhà liên kế vườn 5m x 18m; Mặt bằng tầng 2 mẫu nhà liên kế vườn 5m x 18m; Mặt bằng tầng 3 mẫu nhà liên kế vườn 5m x 18m; Mặt bằng mái mẫu nhà liên vườn 5m x 18m; Mặt cắt trục đứng 1-1 mẫu nhà liên kế vườn 5m x 18m; ...


Xem tiếp

Mặt bằng điển hình của khu nhà liên kế vườn 5m x 23.5m

Mặt bằng tầng 1 mẫu nhà liên kế vườn 5m x 23.5m; Mặt bằng tầng 2 mẫu nhà liên kế vườn 5m x 23.5m; Mặt bằng tầng 3 mẫu nhà liên kế vườn 5m x 23.5m; Mặt bằng mái mẫu nhà liên kế vườn 5m x 23.5m; Mặt đứng trục 1 -2 mẫu nhà liên kế vườn 5m x 23.5m; Mặt đứng trục 1 -1 mẫu nhà liên kế vườn 5m x 23.5m


Xem tiếp

Mặt bằng điển hình của khu nhà liên kế vườn 7.5m x 16m

Mặt bằng tầng 1 mẫu nhà liên kế vườn 7.5m x 16 m; Mặt bằng tầng 2 mẫu nhà liên kế vườn 7.5m x 16m; Mặt bằng tầng 3 mẫu nhà liên kế vườn 7.5m x 16m; Mặt bằng mái mẫu nhà liên kế vườn 7.5m x 16m; Mặt cắt 1 - 5 mẫu nhà liên kế vườn 7.5m x 16m ; Mặt cắt 1 - 1 mẫu nhà liên kế vườn 7.5m x 16m


Xem tiếp

Mặt bằng điển hình của khu nhà liên kế vườn 7.5m - lô C

Mặt bằng tầng 1, lô C mẫu nhà liên kế thương mại 7.5m của AN DONG VILLA; Mặt bằng tầng 2, lô C mẫu nhà liên kế thương mại 7.5m của AN DONG VILLA; Mặt bằng tầng 3, lô C mẫu nhà liên kế thương mại 7.5m của AN DONG VILLA; Mặt bằng tầng mái, lô C mẫu nhà liên kế thương mại 7.5m của AN DONG VILLA; Mặt đứng trục 1-3, lô C mẫu nhà liên kế thương mại 7.5m của AN DONG VILLA


Xem tiếp

Mặt bằng điển hình của khu nhà liên kế vườn 7.5m - lô J

Mặt bằng tầng 1, lô J mẫu nhà liên kế thương mại 7.5m của AN DONG VILLA; Mặt bằng tầng 2, lô J mẫu nhà liên kế thương mại 7.5m của AN DONG VILLA; Mặt bằng tầng 3, lô J mẫu nhà liên kế thương mại 7.5m của AN DONG VILLA; Mặt bằng tầng mai, lô J mẫu nhà liên kế thương mại 7.5m của AN DONG VILLA; Mặt mặt đứng trục 1-3, lô J mẫu nhà liên kế thương mại 7.5m của AN DONG VILLA


Xem tiếp