Tiến độ thi công ngày 20/02/2014 (6 ảnh)
Ngày cập nhật: 22/02/2014
1
2
3
4
5
6