Tiến độ thi công ngày 17/07/2014 (6 ảnh)
Ngày cập nhật: 18/07/2014
1
2
3
4
5
6